Klauzula informacyjna dla kandydatów na pracowników.

Staże

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie umożliwia odbycie staży kierunkowych przez lekarzy specjalizujących się w innych jednostkach. Staże mogą być prowadzone w zakresie: anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii ogólnej, chorób płuc, chorób wewnętrznych, dermatologii i wenerologii, diabetologii, gastroenterologii, kardiologii, neurologii, okulistyki, ortopedii i traumatologii, otorynolaryngologii, pediatrii, położnictwa i ginekologii, radiologii i diagnostyki obrazowej, rehabilitacji medycznej, reumatologii, urologii.

W celu odbycia stażu lekarskiego konieczne jest złożenie podania w Sekretariacie (pok. 200) lub przesłanie na adres Szpitala. W momencie rozpoczęcia stażu konieczne jest okazanie w Dziale Kadr (pok. 202) kserokopii:
- badań lekarskich
- zaświadczenia o przeszkoleniu BHP
- ubezpieczenia NW
- ubezpieczenia OC
- prawa wykonywania zawodu
- dyplomu

Pobierz:
- wzór podania o staż kierunkowy

Praktyki

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie umożliwia odbycie bezpłatnej praktyki studenckiej dla słuchaczy studiów lekarskich, pielęgniarskich, położniczych, ratownictwa medycznego, dietetyki, logopedii, fizjoterapii, farmacji, ochrony zdrowia i innych.

Warunki przyjęcia studenta / ucznia na praktykę zawodową:
1. Podstawę odbycia praktyki zawodowej stanowi prawidłowo wypełniona imienna prośba studenta / ucznia złożona w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie (zwanym dalej: Szpital) wg udostępnionego wzoru.
2. Praktyki zawodowe odbywają się w jednostkach organizacyjnych wyznaczonych przez Dyrekcję Szpitala, zgodnie z programem praktyk i możliwościami Szpitala.
3. Ze strony Szpitala funkcję merytorycznych opiekunów studentów / uczniów pełnią Kierownicy Oddziałów, Zakładów, Pracowni, Działów, Sekcji, Pielęgniarki / Położne / Pielęgniarze Oddziałowi oraz inne upoważnione osoby.
4. Dokładny termin rozpoczęcia i zakończenia praktyki student / uczeń uzgadnia bezpośrednio z opiekunem praktyki i uzyskuje pisemną zgodę na imiennej prośbie. Czas trwania praktyki zawodowej musi być zgodny z programem nauczania.
5. Po ustaleniu terminu rozpoczęcia i zakończenia praktyki bezpośrednio z opiekunem praktyki i uzyskaniu pisemnej zgody na imiennej prośbie, student / uczeń kieruje się do Sekcji BHP w Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie celem odbycia przeszkolenia wstępnego BHP.
6. Po odbyciu przeszkolenia wstępnego BHP student / uczeń prawidłowo wypełnioną imienną prośbę składa w Sekretariacie Szpitala pokój 200c celem uzyskania zgody Dyrektora Szpitala na odbycie praktyk zawodowych. Podpisaną przez Dyrektora Szpitala imienną prośbę student / uczeń odbiera z Działu Kadr.
7. W okresie odbywania praktyki zawodowej studentowi / uczniowi nie przysługuje wynagrodzenie za pracę.
8. W terminie odbywania praktyki zawodowej student / uczeń jest zobowiązany do posiadania:
a. aktualnego zaświadczenia o przeprowadzeniu badań lekarskich do celów sanitarno – epidemiologicznych i okazania każdorazowo w razie potrzeby,
b. szczepienia przeciwko WZW typu B i okazania każdorazowo w razie potrzeby,
c. ubezpieczenia od NNW,
d. własnej odzieży zamiennej, obuwia i środków czystości,
e. obowiązkowej dokumentacji niezbędnej do zaliczenia praktyki zawodowej,
f. identyfikatora wykonanego na własny koszt,
g. zaświadczenia o obowiązku poniesienia przez Uczelnię kosztów badań w zakresie profilaktyki poekspozycyjnej powstałej w wyniku kontaktu z materiałem biologicznym, potencjalnie zakaźnym i ryzykiem zakażenia HIV, HBV, HCV oraz koszty profilaktycznego leczenia poekspozycyjnego, na podstawie faktury wystawionej przez Szpital – w przypadku braku zawarcia porozumienia w sprawie realizacji praktyki zawodowej lub braku takiego zapisu w zawartym porozumieniu w sprawie realizacji praktyki zawodowej.

Pobierz:
- rejestracja on-line na szkolenie BHP - TUTAJ
- wzór podania o praktyki (od 08.04.2024 r.)