• Strefa Pacjenta i Rodzica

Obowiązki i prawa pacjenta

Pacjent przyjęty na oddział powinien:

- przekazywać odzież i wartościowe przedmioty rodzinie lub innej osobie wskazanej przez siebie albo oddać do depozytu szpitala za pokwitowaniem.
- zachowywać się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego w stosunku do pacjentów i personelu oraz swoim zachowaniem nie powinien zakłócać spokoju innym pacjentom.
-korzystać z telefonów komórkowych oraz z innych urządzeń elektronicznych, w sposób niestwarzający uciążliwości dla innych pacjentów i w miarę możliwości poza godzinami ciszy nocnej.

Obowiązki i prawa pacjenta

Pacjent przyjęty na oddział obowiązany jest:
- zapoznać się z zapisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
- posiadać własne przybory toaletowe (szczoteczkę i pastę do zębów, grzebień, kapcie, ręcznik),
- stosować się do wskazówek i zaleceń lekarzy, pielęgniarek i innego personelu medycznego zarówno w zakresie procesu diagnostyczno terapeutycznegoi rehabilitacyjnego, jak i w sprawach organizacyjno-administracyjnych,
- przestrzegać ciszy nocnej w godzinach od 22:00- 6:00,
- w porze nocnej przebywać w oddziale w swoim łóżku,
- podczas obchodów lekarskich przebywać w swojej Sali,
- każdorazowo zgłaszać pielęgniarce/położnej zamiar opuszczenia oddziału (np. w celu dokonania zakupów w sklepiku szpitalnym, spaceru),
- udzielać w trakcie wywiadu lekarskiego lub pielęgniarskiego pełnej i prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia,
- szanować mienie będące własnością Szpitala, jak również ponosić odpowiedzialność za rzeczy szpitalne oddane mu do użytku na czas pobytu w Szpitalu,
- przestrzegać regulaminów i zarządzeń wewnętrznych dotyczących organizacji pracy i porządku w oddziałach szpitalnych (m.in. rozkładu dnia obowiązującego w poszczególnych oddziałach).

Pacjent chodzący obowiązany jest dbać o:
- należyty wygląd estetyczny i higienę osobistą,
- należyty wygląd swojego otoczenia, a w szczególności łóżka i szafki przyłóżkowej.

Pacjent przyjęty na oddział nie może:
- trzymać/przechowywać odzieży, walizek/toreb w swojej Sali,
- zmieniać łóżka bez zgody pielęgniarki,
- siadać i kłaść się na łóżkach innych pacjentów,
- kłaść się do łóżka w odzieży i obuwiu,
- podczas hospitalizacji korzystać z porad Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej niezleconej na Oddziale,
- palić wyrobów tytoniowych oraz posiadać i spożywać środków odurzających tj. alkohol, narkotyki, substancje psychotropowe,
- samodzielnie zmieniać parametrów urządzeń medycznych stosowanych w leczeniu jego lub innych pacjentów,
- samodzielnie opuszczać Szpitala przed wypisem z oddziału.

W razie rażącego naruszenia porządku lub przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych pacjent może być wypisany ze Szpitala, (jeśli nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta albo życia lub zdrowia innych osób.