Jednostka Nr telefonu
Rejestracja, segragacja, dokumentacja 13 43 78 559
Kierowniik oddziału 13 43 78 284
Pielęgniarka oddziałowa 13 43 78 494
Dyżurka pielęgniarek 13 43 78 543
Obszar obserwacyjny (cześć łóżkowa) 13 43 78 291
Izba Przyjęć Planowych 13 43 78 564
Personel oddziału

Kierownik
lek. Bazia Andrzej - specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej

Asystenci
lek. Krukowski Paweł - specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii
lek. Łukaszek Daniel
lek. Kaistro Yuliia

Pielęgniarka oddziałowa
mgr Grysztar Ewa - specjalista pielęgniarstwa ratunkowego i zachowawczego
Lokalizacja oddziału

Budynek C
Piętro: 0
Profil działalności oddziału:

Szpitalny Oddział Ratunkowy udzielna niezbędnej pomocy chorym w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia, chorym, którzy doznali urazu w dniu zgłoszenia się do oddziału.

Zadaniem oddziału jest podejmowanie i prowadzenie czynności diagnostycznych i leczniczych u pacjentów przywożonych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego lub zgłaszających się do oddziału samodzielnie w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia.

Przygotowanie pacjenta do dalszych etapów leczenia w innych oddziałach szpitala, lub - w przypadku, gdy potrzeby leczenia specjalistycznego przekraczają możliwości szpitala - przekazanie do właściwego ośrodka o wyższej referencyjności. Oddział dysponuje karetką wyposażoną w specjalistyczny sprzęt ratunkowy oraz w wykwalifikowany personel z ratownikami medycznymi.

Oddział pełni jednocześnie funkcję izby przyjęć - w planowej Izbie Przyjęć przyjmowani są pacjenci od godz. 7:00 do 14:00

SOR nie zajmuje się diagnostyką i badaniami, które mogą być wykonywane w podstawowej opiece zdrowotnej.

Triage obejmuje wszystkich pacjentów zgłaszających się do SOR.

Triage ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom zgłaszającym się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Pozwala na efektywne zarządzanie opieką medyczną, eliminację sztucznie wytwarzanych kolejek pacjentów i tym samym ustalenie klinicznych priorytetów postępowania.

Celem segregacji jest zapewnienie laminarnego przepływu pacjentów przez oddział, oraz zminimalizowanie ryzyka błędu w ocenie stanu pacjenta.

System segregacji służy ponadto do oceny, czy przyjęcie w SOR jest umotywowane faktycznym stanem pacjenta, a co za tym idzie do uzasadnienia odmowy przyjęcia, do oceny rokowania, stawiania wstępnej diagnozy, lepszego wykorzystania zasobów oddziału.

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie przyjął trzystopniowy system triage, który pozwala podzielić pacjentów na 3 kategorie uwzględniające sytuację zdrowotną pacjenta.