Zachęcamy do korzystania z Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - https://psim.podkarpackie.pl/strona-glowna |
NIP: 684-21-20-222 | REGON: 000308620 | KRS: 0000014669 strona główna BIP mapa strony kontakt
dla słabowidzących
Szpital
Mecenasi 2016:

O Szpitalu

- Strona główna - Rys historyczny

Administracja

- Dyrekcja - Jednostki administracji

Strategia

- Statut - Regulamin organizacyjny - Rada Społeczna - Misja i wizja szpitala - Programy zdrowotne - Certyfikaty

Środki zewnętrzne

- Wykaz zrealizowanych projektów

Cennik usług

- Cennik

Kody resortowe jednostek organizacyjnych

- Kody resortowe

Świadczone usługi

- Stołówka - Pralnia - Centralna Sterylizatornia - Powierzchnie pod wynajem - Powierzchnie pod reklamę - Naprawa sprzętu medycznego

Inne jednostki współpracujące

- Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Krośnie - Fresenius Nephrocare Polska - Krwiodawstwo - SPZO Stomatologii Krosno - Affidea Polska

Ogłoszenia i Przetargi

- Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Plan zamówień publicznych 2018

Materiały naukowo-dydaktyczne pracowników

- Publikacje

Staże, praca i praktyki

- Staże kierunkowe - Praktyki studenckie - Praca/Kariera

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

- Tryb składania wniosków i skarg - Karta praw i obowiązków pacjenta - Podziel się spostrzeżeniami

Pielęgniarka Społeczna

- Przemoc w rodzinie - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Towarzystwo Przyjaciół Szpitala

- Działalność

Związki zawodowe

- Wykaz

Duszpasterstwo

- Działalność

Kontakt

- Dane teleadresowe - Mapa dojazdu - Formularz kontaktowy - Plan budynków - Przydatne linki
Ogłoszenie :.


Przetarg w przedmiocie zbycia: przystawki argonowej, aparatu do elektrowstrząsów, zestawu do prób wysiłkowych, zestawu do masażu wodnego- wanna, aparatów USG, ergometru rowerowego, aparatów Lancetron.

 

Krosno, dnia 13. 01.2010 r.

 

O G Ł O S Z E N I E   O  P R Z E T A R G U

prowadzonym  w trybie art.  70 1  - 70 kodeksu cywilnego w  przedmiocie zbycia: przystawki argonowej, aparatu  do elektrowstrząsów, zestawu do prób wysiłkowych, zestawu do masażu wodnego- wanna, aparatów USG, ergometru rowerowego, aparatów Lancetron.

 

1. Przedmiot przetargu:

  Niniejszy przetarg ma na celu sprzedaż przez Organizatora następujących rzeczy:

 

pakiet przetargowy nr 1przystawka argonowa stanowiąca wyposażenie diatermii chirurgicznej ICC 300H; rok produkcji 2006, nr fabryczny s/n C1003 (trzyletni okres eksploatacji 

 

pakiet przetargowy nr 2 – aparat do elektrowstrząsów typ Medic-Spectrum; rok produkcji 2001,nr fabryczny 10424 (siedmioletni okres eksploatacji)

 

pakiet przetargowy nr 3 – zestaw do prób wysiłkowych Q2000 (składający się z bieżni model 55 nr fabr. 0208-010-3869 oraz kolumny: model 0200 nr fabryczny 207-002-946) rok produkcji 1995, typ QUINTON 2000 (dwunastoletni okres eksploatacji)

 

pakiet przetargowy nr 4 – zestaw do masażu wodnego – wanna produkcji Chirana, rok. Produkcji 1995, nr fabryczny 38097/89 (dwunastoletni okres eksploatacji)

 

pakiet przetargowy nr 5 – aparat USG Diasonic; rok produkcji 1989, nr fabryczny 8908-20045, typ DRS 800- aparat otrzymany z darów z USA (ponad dziesięcioletni okres eksploatacji), trwałe zużycie głowic, wypalony kineskop monitora, uszkodzony zasilacz /110 V/ i płyta sterowania.

 

pakiet przetargowy nr 6 – aparat USG Sonoline + 2 głowice; rok produkcji 1986, nr fabryczny 6340054, typ SL (po około dwudziestoletnim okresie eksploatacji), trwałe zużycie głowic, wypalony kineskop monitora, uszkodzony zasilacz , płyta sterowania i filtracji.

 

pakiet przetargowy nr 7 – ergometr rowerowy Meditronic 40, rok produkcji 1981 nr fabryczny 1738 typ 40 NA13 (po około dwudziestopięcioletnim okresie eksploatacji), trwale uszkodzony sterownik i układ napędowy koła wirowego, uszkodzony elektromagnes.

 

pakiet przetargowy nr 8 – aparat Lancetron GT-300 –rok produkcji 1988, nr fabryczny 880148,890193, typ GT 300 (po ok. osiemnastoletnim okresie eksploatacji), zużyte elementy RLC, osprzęt i okablowanie elektrod, wypracowane przełączniki i potencjometry, aparat bez kontroli dawki zdanej (stary model). 

pakiet przetargowy nr 9 – aparat Lancetron GT-300 – rok produkcji 1988, nr fabryczny 880148,890193, typ GT 300 (po ok. osiemnastoletnim okresie eksploatacji), zużyte elementy RLC, osprzęt i okablowanie elektrod, wypracowane przełączniki i potencjometry, aparat bez kontroli dawki zdanej (stary model). 

 

 

Dopuszcza się złożenie oferty częściowej – według podziału ww., na poszczególne pakiety.

Organizator umożliwia dokonanie oględzin ww. rzeczy, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin z: Panem Wojciechem Zych (Kierownik Działu Techniczno-Administracyjnego)–  tel. 0134378242

Przedmiot sprzedaży zostanie wydany Oferentowi niezwłocznie po zapłaceniu ceny.

Koszty i ryzyko związane z odbiorem rzeczy i jej transportem leżą po stronie Oferenta. 

 

2.Informacja na temat wadium przetargowego:

Organizator nie przewiduje wniesienia wadium.

 

3. Regulamin wraz z załącznikami uzyskać można nieodpłatnie ze strony internetowej Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego  im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 pod adresem : www.krosno.med.pl

 

4. Warunki przetargu:

W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które spełniają następujące warunki:

1)       Zaoferują kupno rzeczy w cenie wyższej niż cena wyjściowa:

 

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 1 – 15 400, 00 zł netto

 

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 2 – 21 449,20 zł netto

 

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 3 – 14 483,20 zł netto

 

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 4 – 2348,00 zł netto

 

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 5 – 920, 00 zł netto

 

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 6 – 1 000, 00 zł netto

 

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 7 – 47,00 zł netto

 

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 8 – 388, 00 zł netto

 

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 9 – 388, 00 zł netto

 

Dot. pakietu nr 1-9 Do zaoferowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT                       w odpowiedniej stawce zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Organizator dopuszcza możliwość składania ofert na poszczególne pakiety przetargowe !!

 

Oferent zobowiąże się do uiszczenia ceny kupna w terminie do 7 dni licząc od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

 

6) Osobami upoważnionymi przez Organizatora do kontaktowania się z Oferentami są:

Sprawy formalne(proceduralne):

Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia–  Ewelina Granat tel.  0134378497

Sprawy merytoryczne:

Kierownik Działu Techniczno-Administracyjnego –Wojciech Zych tel. 013 4378242

7) Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora - Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, w Sekretariacie (pok. Nr 275) w nieprzekraczalnym terminie: 29.01.2010 r.godz. 10:00

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora w Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pok. Nr 101  w dniu 29.01.2010 r. o godz. 10:15.

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie zgodnie z art. 70 1 § 3 kodeksu cywilnego zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania ogłoszenia a także warunków przetargu oraz możliwość odwołania przetargu lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn w każdym czasie.

 

 

 

Krosno, dnia. 21  stycznia  2010 r.

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

 

Przetarg w przedmiocie zbycia: przystawki argonowej, aparatu do elektrowstrząsów, zestawu do prób wysiłkowych, zestawu do masażu wodnego- wanna, aparatów USG, ergometru rowerowego, aparatów Lancetron.

 

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert, jak następuje:

Nowy termin składania ofert upływa 29.01.2010 r. o godz. 10:00

Nowy termin otwarcia ofert  29.01.2010 r.  o godz. 10: 15

 

 

 

                                                                                  ................................................

                                                                             Dyrektor WSP im. J.P.II w Krośnie

                                                                                           

 

 

  Załączniki:
Regulamin przetargu
załacznik nr 1 do Regulaminu przetargu - ogłoszenie o przetargu
załacznik nr 2 do Regulaminu przetargu - formularz ofertowy
załacznik nr 3 do Regulaminu przetargu - wzór umowy
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Administrator | Polityka plików "cookies" | Facebook | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | tel. 134378000